diumenge, 14 de maig de 2017

Unitat 6 La melodiaCONTINGUT

El paper de la melodia com a element de la música
L'escriptura de la melodia: les claus i les notes.
Els intervals. Anàlisi de distàncies intervàl·liques
Audició de melodies fixant-se en el moviment dels intervals
La línia melòdica.  Anàlisi, comparació i identificació de línies melòdiques. 
L’escala. Escala diatònica, cromàtica, pentatònica.
L’escala major i l’escala menor. Comparació auditiva 
L'estructura de les melodies: motiusfrasestemes
Crear, improvisar i interpretar melodies amb instruments.

Melodies per graus conjunts i a salts


Una cèlebre melodia del segle XX:
The Wizard of Oz: Over the Rainbow (Judy Garland)

De Mozart a Beethoven
W.A. Mozart: La Flauta Màgica: Ària de Papageno 


L.v. Beethoven. Variacions sobre Ein Mádchen de La Flauta màgica. Violoncel i piano. (0'49)


Genial MozartW.A. Mozart: Concert per a clarinet i orquestra, Adagio


Un tema de jazz
Duke Ellington: I Let a Song Go out of My Hearth


Escales musicals i melodia

dimecres, 8 de març de 2017

Unitat 5: El ritme


CONTINGUTS
El ritme: la durada i l’accent
El compàs: binari, ternari,quaternari.
El compàs 6/8
Grafia rítmica (de la rodona a la semicorxera i els silencis corresponents). Treset. Puntet. Lligadura. Línies divisòries.
Contratemps i síncopa. Obstinat rítmic. Poliritme.

Accent binari: Marxa Radetzky (Johan Strauss)Marxa turca (Wolfang Amadeus Mozart, versió de El Mago de Oz)Accent ternari:Carnaval dels animals: L'elefant (Camille Saint- SäensYou ain't the first (Guns N Roses)Accent quaternari: Paradise (Coldplay)The rebel spell (Mano Negra)Compàs 6/8: Concert per a violoncel i orquestra (Franz Joseph Haydn)Positive, (Omar "Hammer")Contratemps i síncopes:

Ska: Monkey man (The Specials)Reagge: base One love (Bob Marley)


MATERIAL COMPLEMENTARI

Dossier (pdf)
Mapa conceptual sobre el ritme amb exemples i enllaços

dissabte, 21 de gener de 2017

Unitat 4. Pulsació i moviment


CONTINGUTS
La pulsació
El moviment o tempo
Cerca de la pulsació en audicions

OBJECTIUS
Buscar i valorar la importància de la pulsació de la música.
Aconseguir precisió en la pulsació.
Identificar el moviment o tempo d’una composició i les variacions que presenta.
Adaptar amb precisió el moviment corporal a pulsacions i a tempi diferents.

AUDICIONS

River Boat Song, J.J. Cale


Adagio, Albinoni: 


Galop. Suite dels Comediants, Kabalevski: 

Amen. Jubilee Singers

RECURSOS
Mapa conceptual sobre el moviment o tempo
Què és el tempo (en anglès)

Dossier Unitat 4

dissabte, 26 de novembre de 2016

Unitat 3: Dinàmica o matís

CONTINGUTS


La dinàmica o el matís.
Les indicacions del matís: fixes i graduals.
Interpretació de  matisos.
Identificació dels matisos en una composició musical.
Seguiment d’una partitura mitjançant els canvis de matís.
Consciència de la potenciació emocional provocada per l’ús de les diferents intensitats
Música descriptiva
Poema simfònic

Cànon
"Ecodansa de les Fúries".  Dido i Eneas. H. Purcell

 "A la cova del rei de la muntanya". Peer Gynt Suite. E. GriegHigher Ground. Red Hot Chilli Peppers

"La tardor". Les quatre estacions. A Vivaldi"El matí". Peer Gynt Suites. E. Grieg


En un mercat persa. KetelbeyActivitats

Exercicics sobre matisos

Dossier Unitat 3

dissabte, 17 de setembre de 2016

Unitat 2 Les qualitats del so

Continguts
La intensitat. Decibels
L'altura. Hertz. Diapasó
La durada
El timbre. Harmònics
Música descriptiva
Poema simfònic
_________________________________________


Activitats:

Audicions:

Carmina Burana, “O Fortuna”, C. Orff
Carmina Burana, “Dulcissime”, C. Orff
Dansa Hongaresa, núm. 5. J. Brahms
Misteries of the Macabre. G. Ligeti


A les estepes de l'Àsia central. A. Borodin
Material repartit a l'aula

Dossier unitat 2

dilluns, 12 de setembre de 2016

Unitat 1. El so, material de la música


CONTINGUTS
Què és el so
Producció, transmissió i recepció
El silenci
So i soroll
La contaminació acústica
________________________________________________________

        El so

      Les ones sonores

   L’oïda: Activitat Jclic: l’oïda


       
La contaminació acústica
Material repartit a l’aula
        Dossier Unitat 1

diumenge, 11 de setembre de 2016

Programació de l'àrea de música a 1r del'ESO


MATERIAL DE SUPORT

Llibre d’aula (Música I, Ed. Teide) que complementa el dossier fotocopiat que es lliura a l’alumnat amb continguts, audicions  i activitats

CONTINGUTS

Unitat 1: el so, material de la música
Unitat 2: Les qualitats del so.
Unitat 3: Dinàmica o matís
Unitat 4: Pulsació i moviment
Unitat 5: Ritme
Unitat 6: Melodia
Unitat 7: Timbre
unitat 8: Agrupacions tímbriques
Unitat 9: La veu i el text
Unitat 10: Harmonia i acompanyament
Unitat 11: Donar forma
Unitat 12: Caràcter i expressió
Unitat 13: Músiques del món

OBJECTIUS

Desenvolupar i consolidar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per al desenvolupament de les activitats musicals.

Respectar, mostrar interès i participar a les activitats de classe.

Respectar i acceptar la diversitat musical i els diferents gustos musicals.

Valorar l'escolta activa (atenta i en silenci), la pràctica i la creació musical com a font de gaudi, d'enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món. Valorar també el silenci i el so com a part integral del medi ambient i de la música, prenent consciència dels problemes creats per la contaminació acústica i les seves conseqüències.

Presentar i elaborar correctament apunts, exercicis i treballs.

Desenvolupar i aplicar diverses habilitats i tècniques que possibilitin la interpretació i la creació musical, tant individuals com en grup, respectant altres formes diferents d'expressió.

Escoltar comprensivament música d'estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica. S'escoltaran una àmplia varietat d'obres, de diferents estils, gèneres, tendències i cultures musicals, per apreciar-ne el valor com a font de coneixement, i plaer personal i interessar-se per ampliar i diversificar les preferències musicals pròpies.

Conèixer l'entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals.

Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples de la creació artística i del patrimoni cultural, reconèixer les intencions i funcions i aplicar la terminologia escaient per descriure-les i valorar-les críticament.

Participar, de forma responsable i activa en l'organització i realització, d'activitats musicals realitzades a l'aula, el centre o en contextos més amplis afavorint la cooperació i el treball comú, superant estereotips i prejudicis i prenent consciència, com a membre d’un grup, de l'enriquiment que es produeix amb les aportacions dels altres.

Conèixer i utilitzar els recursos bàsics que ofereixen els mitjans audiovisuals i les TIC per a enriquir la percepció, l'expressió i la creació musicals, amb autonomia i esperit crític.

Utilitzar diferents fonts i suports de per a la cerca d'informació fent-ne una lectura comprensiva, rigorosa i reflexiva, organitzar-la i exposar-la oralment i/o per escrit.

Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i claredat, utilitzant correctament el vocabulari musical específic i respectant les persones i els valors democràtics. 

Elaborar judicis i criteris personals, per mitjà d’una anàlisi crítica dels diferents usos socials de la música, sigui quin en sigui l’origen, aplicant-los a situacions quotidianes i valorant-ne la contribució a la vida personal i a la de la comunitat.

TEMPORITZACIÓ

L’assignatura es desenvolupa a raó de 2 hores a la setmana.

NORMATIVA BÀSICA 

El material de música s’ha de portar sempre a classe i s’ha de conservar en bon estat.

Els exercicis i apunts es presentaran en un dossier amb fulls DINA-4 blancs (poden estar escrits per les dues cares) i escrits a mà, amb una lletra entenedora i una presentació correcta. El dossier ha de tenir portada i índex, per tant cal numerar les pàgines.

En els exercicis i apunts cal posar sempre la data, un títol on consti a quina unitat pertany, el número d'exercici i la pàgina.

Tots els exercicis i treballs que es lliurin al professorat han de dur el nom i el cognom de l'alumne/a. Cal lliurar-los el dia marcat. Si es lliuren amb un dia de retard sense justificació es baixarà la nota, si el retard és de més d’un dia no s'acceptaran.
Les proves escrites, un cop comentades es guarden al Departament Didàctic. Els exercicis, treballs i dossiers, un cop corregits i comentats són lliurats a l'alumnat i aquest els ha de conservar fins que finalitzi el curs escolar.

Si un/a alumne/a perd material fotocopiat que s’ha lliurat a classe el trobarà penjat  en aquest bloc

AVALUACIÓ

L’avaluació és contínua i la nota final s'obté a partir de 2 o 3 proves escrites sobre els continguts treballats a l'aula, més les notes de classe sobre continguts, correcció d'exercicis, interpretacions, creacions i treballs individuals i/o en petit grup, exposicions orals, actitud, i el dossier amb els apunts i totes les activitats realitzades durant el curs.
L'actitud (on s'inclouen els retards i les faltes d'assistència injustificades) i el treball a l'aula i a casa representen aproximadament el 60% de la nota. Els continguts avaluats a partir de les proves escrites són aproximadament el 40% de la nota.